Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

z siedzibą

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160-37-10

faks. (22) 160-37-35

 

informuje, że przetarg ofert na:

 

„Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
w Pruszkowie”.

wygrała firma:

ANBUD Andrzej Niemirski

ul. Pancera 18/159,

03-187 Warszawa 

 

Oferowana cena – 41.040,00 zł brutto


Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
ul.Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

 

ogłasza przetarg ofert na:

„Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie”.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie: zapytania ofertowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /z późn. zm./ (tj. DZ. U. z 2018 roku poz. 1986).

Uprawnieni do kontaktów z Oferentami – Renata Ostafin  (22) 160-37-30, Ewa Stelmachowska
(22) 160-37-37 od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.00-15.00.

ZAKRES PRAC:

  1. Daszyńskiego 17 – 2 szt. balkon 1,0×2.0 (OD STRONY ULICY)

-rozbiórka szlichty ,

-rozbiórka izolacji ,

-rozbiórka obróbek blacharskich,

-wyokrąglenie styku płyty balkonowej na ścianę zaprawą cementową,

– wykonanie izolacji bitumicznej wierzchu balkonów,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich i izolacji z papy termozgrzewalnej wywiniętej na mur,

– wykonanie szlichty cementowej 4-5 cm ( w zależności od możliwości),ułożenie płytek terakoty,

– podwyższenie balustrady do 1,10 m., malowanie balustrady farbą ftalową w kolorze brąz,

– oczyszczenie i naprawa spodu płyty balkonowej, przyklejenie styropianu gr. 3-4 cm, osiatkowanie,
naciągnięcie klejem , malowanie farbą elewacyjną.

– wywóz materiałów odpadowych.

  1. Stalowa 4 – 2 szt. balkon 1,2 x2.2

-rozbiórka szlichty ,

-rozbiórka izolacji ,

-rozbiórka obróbek blacharskich,

-wyokrąglenie styku płyty balkonowej na ścianę zaprawą cementową,

– wykonanie izolacji bitumicznej wierzchu balkonów,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich i izolacji z papy termozgrzewalnej wywiniętej na mur,

– pomalowanie farbą rdzochronną profili nośnych stalowych,

– wykonanie szlichty cementowej 4-5 cm ( w zależności od możliwości), ułożenie płytek terakoty

– podwyższenie balustrady do 1,10 m., malowanie balustrady farbą ftalową w kolorze brąz,

– oczyszczenie i naprawa spodu płyty balkonowej, przyklejenie styropianu gr. 3-4 cm, osiatkowanie, naciągnięcie klejem , malowanie farbą elewacyjną.

– wywóz materiałów odpadowych

  1. Stalowa 20 lok.13 – 1 szt. balkon 1,0 x2,0

-rozbiórka szlichty ,

-rozbiórka izolacji ,

-rozbiórka obróbek blacharskich,

-wyokrąglenie styku płyty balkonowej na ścianę zaprawą cementową,

– wykonanie izolacji bitumicznej wierzchu balkonów,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich i izolacji z papy termozgrzewalnej wywiniętej na mur,

– wykonanie szlichty cementowej 4-5 cm ( w zależności od możliwości), ułożenie płytek terakoty

– podwyższenie balustrady do 1,10 m., malowanie balustrady farbą ftalową w kolorze brąz,

–  malowanie farbą elewacyjną spodu płyty w kolorze istniejącym,

– wywóz materiałów odpadowych

  1. Piękna 9- rozbiórka istniejącego tarasu od frontu budynku i wykonanie nowego 5,0 x 3,0

-rozbiórka murków – obudowy tarasu z cegieł

– rozbiórka posadzki tarasu z cegieł i częściowo z betonu

– wykonanie ław fundamentowych, wymurowanie ścianek z bloczków betonowych, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych środkiem bitumicznym

– zasypanie piaskiem , zagęszczenie terenu pod ułożenie kostki ok.15 m2

– wykonanie chudego betonu gr 10 cm,

– ułożenie kostki brukowej gr.6 cm na podsypce piaskowo- cementowej

– obsypanie ścianek ziemią, wyrównanie terenu

– wywóz materiałów rozbiórkowych,

  1. Niecała 7 w Pruszkowie – 1 szt. balkonów o wymiarach 2,3 m x 1,3 m:

– oczyszczenie elementów metalowych, wsporników, profili nośnych balkonów z rdzy i nalotów.
– pomalowanie farbą rdzochronną profili nośnych stalowych,

-docieplenie spodu balkonu styropianem gr3- 4 cm, osiatkowanie i naciągnięcie klejem

– wykonanie nowych tynków  od spodu i czoła balkonów,

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,

– wykonanie izolacji bitumicznej wierzchu balkonów,

– wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej,

– wykonanie szlichty cementowej balkonów gr.3,5-4,0 cm ( w zależności od możliwości)

– podwyższenie balustrad do wysokości1,10 m,

– malowanie tynków spodu balkonu i czoła farbą emulsyjną,

– malowanie farbą ftalową ( ciemny brąz) balustrad i wsporników stalowych,

– uprzątnięcie i wywóz materiałów odpadowych

  1. Niecała 9 – 1 szt. balkon (od ulicy) 1,2×2.3

-rozbiórka szlichty ,

-rozbiórka izolacji ,

-rozbiórka obróbek blacharskich,

-wyokrąglenie styku płyty balkonowej na ścianę zaprawą cementową,

– wykonanie izolacji bitumicznej wierzchu balkonów,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich i izolacji z papy termozgrzewalnej wywiniętej na mur,

– wykonanie szlichty cementowej 4-5 cm ( w zależności od możliwości),ułożenie płytek terakoty,

– podwyższenie balustrady do 1,10 m., malowanie balustrady farbą ftalową w kolorze brąz,

– oczyszczenie i naprawa spodu płyty balkonowej, przyklejenie styropianu gr. 3-4 cm, osiatkowanie, naciągnięcie klejem , malowanie farbą elewacyjną.

– wywóz materiałów odpadowych,

 

  1. Stalowa 11 – 1 szt. balkon 1,0 x2,10

-rozbiórka szlichty ,

-rozbiórka izolacji ,

-rozbiórka obróbek blacharskich,

-wyokrąglenie styku płyty balkonowej na ścianę zaprawą cementową,

– wykonanie izolacji bitumicznej wierzchu balkonów,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich i izolacji z papy termozgrzewalnej wywiniętej na mur,

– wykonanie szlichty cementowej 4-5 cm ( w zależności od możliwości), ułożenie płytek terakoty

–  malowanie balustrady farbą ftalową w kolorze brąz,

–  malowanie farbą elewacyjną spodu płyty

– wywóz materiałów odpadowych

 

  1. Stalowa 4 – remont daszka nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej 1,0 x 1,5:

– rozbiórka pokrycia papowego i obróbek blacharskich,

– oczyszczenie spodu płyty betonowej daszka z naprawą zbrojenia i uzupełnieniem betonu,

– przyklejenie styropianu gr. 3 cm, osiatkowanie, naciągnięcie klejem, malowanie farbą elewacyjną,
– ułożenie papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej,

– wykonanie orurowania i odprowadzenia wody z daszka rurą spustową.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z miejscem realizacji zadania na swój koszt.

 

Gwarancja:

Gwarancja na wykonane roboty i wbudowane materiały winna wynosić 3 lata od daty odbioru końcowego.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 31.10.2019 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1/Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania czynności będącej przedmiotem zamówienia.

2/Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena  – waga kryterium  100%

 

Na ofertę składa się:

– formularz ofertowy – załącznik nr 1,

– informacja o kosztach remontu balkonów w rozbiciu na poszczególne adresy –  formularz cenowy

załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej  (wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem
terminu składania ofert).

– parafowany wzór umowy /załącznik nr 3/.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto w formie przelewu gotówki

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej oraz opieczętowanej kopercie oznaczonej:

 

„Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie”.

należy złożyć w siedzibie spółki TBS „Zieleń MiejskaSp. z o.o. /sekretariat pokój 25 II.p/
ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.06.2019 r. o godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna – II p. pok. 23.

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. 26.07.2019   r.

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.