Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

z siedzibą

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160-37-10

faks. (22) 160-37-35

działające w imieniu
Gminy Miasto Pruszków

zaprasza do składania ofert na:

 

„Wykonanie remontu  klatki schodowej w budynku przy ul. Narodowej 9 w Pruszkowie”.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Ewa Stelmachowska (022) 160-37-37

Zakres prac:

 1. Oczyszczenie, przygotowanie do malowania i malowanie 2-krotne farbą ftalową ościeżnic i skrzydeł
  drzwiowych lokalowych- jednostronnie – 29,46 m2
 2. Naprawa z częściową wymianą elementów ościeżnicy , oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie
  2 – krotne farbą ftalową, regulacja  drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z naświetlem (1,37×2,28)
  – 1 kpl.
  oraz drzwi piwnicznych (0,8x 2,0) – 1 kpl
 3. Oczyszczenie, naprawa, przygotowanie pod malowanie :

schodów drewnianych, podestów,  podłóg drewnianych ,obudów drewnianych :- 153,39 m2

poręczy balustrady – 15,5 mb, tralek – 56   szt.         

 1. Wymiana okuć drzwiowych (klamki, szyldy)-części wspólne – 3 kpl
 2. Wymiana okien – 1,2×1,86 – szt.1 , 0,41×1,0 – szt.1, 0,53×1,0 – szt.2
 3. Remont podestu wejściowego wewnętrznego drewnianego: rozebranie starych desek,
  wzmocnienie jednostronne belek legarów ,zamontowanie płyty OSB wraz z ułożeniem gresu
  -4,85  m2 i cokołów przyściennych z terakoty – 4,9 mb
 4. Przygotowanie pod malowanie, szpachlowanie , malowanie farbą ftalową w kolorze jasnym na
  ścianach : lamperii – 36,0 m2 farbą emulsyjną w kolorze jasnym: ścian , sufitów, spodów biegów
  schodowych ,zejścia do piwnicy – 88,80 m2  w tym, zbicie tynku ,odgrzybienie i uzupełnienie tynku
  kat.III  – 15,64 m2                                                                                                   
 5. Wymiana lamp oświetleniowych : z czujnikiem zmierzchu – 1 szt.                                                         zmierzchowo – ruchowa – 4 szt
 6. Wymiana przycisków dzwonkowych – 8 szt.

 

Uwaga : Kolorystyka ścian, sufitów i elementów drewnianych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania prac..

 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z miejscem realizacji zadania na swój koszt.

 

Termin realizacji zadania:

6 tygodni od rozpoczęcia prac.

 

Wykonawca dokona wyceny własnej przedmiotu zamówienia  na podstawie wizji lokalnej w terenie.

Zastrzegamy możliwość negocjacji zaoferowanej ceny ofertowej.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zamawiający.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 

Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania czynności będącej przedmiotem zamówienia.                 Kopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

Na ofertę składa się:

– formularz ofertowy załącznik nr 1,

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  (wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej:

 Towarzystwo budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
z siedzibą
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
działające w imieniu
Gminy Miasto Pruszków

 

„Wykonanie remontu  klatki schodowej w budynku przy ul. Narodowej 9 w Pruszkowie”.

należy złożyć w siedzibie TBS „Zieleń Miejska

Sp. z o.o. /sekretariat/ ul. Gordziałkowskiego 9 05-800 Pruszków.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2019 r. o godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2019 r. o godz. 11.00 /sala konferencyjna/.

 

Wykonawca  pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 09.08.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość unieważnienia  przetargu bez podania przyczyny.