Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

 

informuje, że przetarg ofert na:

„Wykonanie wymiany wodomierzy oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących  w zarządzaniu
TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”

wygrała firma:

 Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul.
Jana Olbrychta 94
01-102 Warszawa

 

oferowana cena – 129.734,80 zł brutto         


Pliki do pobrania!!!

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160-37-10

faks. (22) 160-37-35

działające w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych

 

ogłasza przetarg ofert na:

„Wykonanie wymiany wodomierzy oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”

 

Uprawnieni do kontaktów z Oferentami – Renata Ostafin (22) 160-37-30 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-15.00.

Zakres prac:
– wymiany  wodomierzy  odpornych  na  zewnętrzne  pole magnetyczne z nakładkami radiowymi na zimną i ciepłą wodę
w budynku Wspólnot Mieszkaniowych wymienionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia przetargowego,

– montaż pierwotny wodomierzy odpornych  na  zewnętrzne  pole magnetyczne z nakładkami radiowymi na zimną i
ciepłą wodę
– powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli i najemców lokali o planowanych pracach  związanych z
wymianą wodomierzy,

– przeprowadzenie demontażu istniejących wodomierzy i  montaż nowych wodomierzy z  nakładkami radiowymi,
– wymiana półśrubunku wodomierza DN15 (w miarę potrzeb),

– wymiana zaworu DN 15 (w miarę potrzeb),

– zaplombowanie nowo zamontowanego wodomierza (plombą zaciskową-ołowianą) i odczytanie jego stanu początkowego,

– wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy , numerami wodomierzy oraz
stanami liczników, poświadczonych podpisem przez użytkownika lokalu,

– sprawdzenie szczelności połączeń przyłącza i wodomierza.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.tbszm.com.pl lub zakupić po zamówieniu z 1 dniowym wyprzedzeniem w siedzibie Zamawiającego pok. 15 na I piętrze (cena 25 złotych netto), które należy zapłacić przelewem na konto Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 30.11.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1/Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o których mowa w przepisach prawa Ustawy Prawo budowlane.

2/Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

3/Posiadają niezbędne do realizacji zadania urządzenia, (prosimy o dostarczenie aktualnych atestów i certyfikatów tych urządzeń).

 

Wykonawca wykaże się, że wykonał prace w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 1 pracę polegające na wykonaniu wymiany wodomierzy z nakładką radiową m.in. 200 wodomierzy z nakładką radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych/użyteczności publicznej (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z potwierdzeniem ich realizacji (referencje m.in. o terminowym zakończeniu prac – załącznik Wykonawcy).

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:

1/w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne,

2/których upadłość ogłoszono,

3/w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,

4/którzy zalegają z płaceniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne,

6/którzy nie złożyli oświadczenia ( przed zawarciem umowy zaświadczenia ) o niekaralności osoby zawierającej umowę.

Wadium:

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert  przelewem na konto TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

„Wadium na wykonanie wymiany i pierwotny montaż wodomierzy ”.

 

Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wykaz budynków objętych przeglądem stanowi załącznik do ogłoszenia przetargowego.

Wykaz iloś może ulec zmianie w trakcie wykonywania zlecenia bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – waga kryterium 100%

 

Na ofertę składa się:

– formularz ofertowy – załącznik nr 1,

– formularz cenowy – załącznik nr 2,

– wykaz realizacji prac – załącznik nr 3

– parafowany projekt umowy – załącznik nr 4,

– wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

– kopia uprawnień przynależnością do izby inżynierów budownictwa osób uprawniająca do przeprowadzenia przeglądów budowlanych i elektrycznych oraz kopie atestów na urządzenia, którymi będą wykonane badania.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej oraz opieczętowanej kopercie oznaczonej:
 „Wykonanie wymiany wodomierzy oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”

 należy złożyć w siedzibie spółki TBS „Zieleń MiejskaSp. z o.o. /sekretariat pokój 25 – II piętro/
ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2019 r. r. o godzinie 10 00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2019 r. o godzinie 11 00  w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. 05.09.2019 r.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.