Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o. o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. 22 160-37-10

fax 22 160-37-35

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz.U. z z 2018 r. poz. 1986/ na:

„Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie w oparciu o ekspertyzę techniczną”.

Art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

(tj.  Dz. U z 2018 roku  poz. 1986).

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV: 71.22.00.00 – 6

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1/ Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego Pałacyku Sokoła przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie wpisanego do rejestru zabytków w zakresie wskazanym w ekspertyzie technicznej załączonej do ogłoszenia przetargowego ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

– oceny stanu technicznego stropów kleine,

– przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni tarasów i balkonów,

– przebudowa nawierzchni tarasów i balkonów,

– uzupełnienie brakujących fragmentów tynków,

– naprawa skutków zawilgoceń i przecieków wewnątrz lokali użytkowych.

 1. Uzyskanie niezbędnych zgód oraz uzgodnień w tym. min. uzgodnienia projektu u Wojewódzkiego
  Konserwatora Zabytków w Warszawie, pozwoleń administracyjnych (decyzji o pozwoleniu na budowę robót
  budowlanych)  umożliwiających realizację w/w robót.

 

Wszystkie zalecenia i wytyczne wskazane w ekspertyzie należy uwzględnić w dokumentacji projektowej.


2/ W zakresie dokumentacji projektowej należy opracować:

– dokumentacja projektowa ze szczegółowym opisem technologii
i wykonania prac oraz zastosowanych materiałów                              – 6 egzemplarzy

Oraz:

– kosztorysy inwestorskie                                               – 3 egzemplarze

– przedmiary robót                                                        – 2 egzemplarze

– STWiOR                                                                    – 2 egzemplarze

– zbiorcze zestawienie kosztów                                       – 2 egzemplarze

W/w opracowania należy złożyć w wersji elektronicznej płyta CD / format PDF.  pliki o maks.  objętości do 15 MB/                                                                                              – 3 egzemplarze

 

Opracowana dokumentacja zostanie przekazana w segregatorach.

 

3/ Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z następującymi przepisami:

a/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202 poz. 2072 z późn.  zm.).

b/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

c/ Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn.  zm.).

d/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

e/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.).

f/ Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006r. nr 80 poz. 563 z późn. zm.).

II/ Termin realizacji zamówienia:
a/ Rozpoczęcie prac projektowych – od dnia podpisania umowy

b/ Termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej – 30.11.2019 r.- termin przekazania kompletniej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  poprzedzonej uzgodnieniem projektu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie  niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę z zastrzeżeniem, że  Wykonawca/Projektant przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji w dniu złożenia jej w Starostwie.

III/ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
a/ O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany

jest wykazać w sposób szczególny.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

– warunek Wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem

w okresie ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 zamówień (wykonanych należycie)

odpowiadających swoim rodzajem pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającym na zaprojektowaniu substancji zabytkowej podlegającej uzgodnieniu z konserwatorem zabytków przedmiotowego remontu na kwotę nie mniejszą niż zaoferowaną za wykonanie powyższych prac.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

– warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum:

– 2 osoby (projektant i sprawdzający) posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

w specjalności architektonicznej,

– 2 osoby (projektant i sprawdzający) posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się

posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zaoferowana za wykonanie prac projektowych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

IV/ Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów składających się na ofertę:
1) Wykaz wykonanych głównych usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane /załącznik nr 2/,

 

2) Dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie  /załącznik Wykonawcy/

Uwaga :

Dowodami o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane usługi, lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział

w realizacji części zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /załącznik nr 4/

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie , zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów  (poświadczeń ).

Dopuszcza się aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których mowa powyżej przedłożył potwierdzające , że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z Rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /załącznik nr 3/,

5) Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /załącznik nr 4/,

6) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (jeśli dotyczy) /załącznik nr 5/

7) Opłacona polisa wraz z dowodem opłacenia składki, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zaoferowana za wykonanie prac projektowych /załącznik Wykonawcy/,
V/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/załącznik Wykonawcy/,

wraz z aktualnymi zaświadczeniami:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /załącznik Wykonawcy/

 1. b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /załącznik Wykonawcy/,

3) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.2:

 1. a) – pkt. 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert)

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

 1. b) pkt 5 i 7– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

5) Jeżeli w kraju  miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu .

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI/ Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę

1) Formularz ofertowy (według załączonego druku) /załącznik nr 1/

2) Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium /załącznik Wykonawcy/

3) Upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy

UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów /załącznik Wykonawcy/

4) Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom /załącznik nr 7/

VII/ Wadium
1/
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 1.000 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych)

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto TBS „ZIELEŃ MIEJSKA” Sp. z o.o. nr konta  PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć:

„Wykonanie projektu technicznego remontu budynku przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie”.

Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium może być również wnoszone w:

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami)

Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

 

VIII OCENA OFERT

1/Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap – ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu

II etap – ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej.

2/ W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się

niżej podanym kryterium i jego wagą:

cena – waga kryterium 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /cena 80,00 netto w wersji papierowej/ można odebrać w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zamówienia (telefonicznie, faksem, osobiście) z 1 dniowym wyprzedzenie lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której zamieszona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej (do pobrania bezpłatnie) www.tbszm.com.pl

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

ZAMAWIAJĄCY:      

TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

 1. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

OFERTA NA PRZETARG OFERT NA:

„Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie w oparciu o ekspertyzę techniczną”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.06.2019 r. godz. 1100

NA ODWROCIE KOPERTY NALEŻY PODAĆ ADRES I NAZWĘ FIRMY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ.

 

Należy złożyć do dnia 28.06.2019 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9,05-800 Pruszków w sekretariacie pok. 203.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019 r. do godz. 1100w siedzibie Zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9,05-800 Pruszków.

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 27.07.2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.