Pliki do pobrania!!!

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Powstańców 42
w imieniu, której działa
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
”Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
z siedzibą
ul.
Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

 

zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Powstańców 42 w Pruszkowie”

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami –  Mieczysław Paczka tel. (22) 160-37-28 lub Renata Sochacka (22) 160-37-20.

 

Zakres prac:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót w zakresie:

– wymiany głównych WLZ budynku, wymiany WLZ lokalowych wraz z wymianą tablic lokalowych,

głównych rozdzielnic bud,

– przeniesienia układów pomiarowych na klatkę schodową,

– montażu głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

– wykonania instalacji odgromowej.

 

  1. Dodatkowo w kosztorysie należy uwzględnić orurowania i oprzewodowania dla instalacji teletechnicznych, próby i badania oraz roboty poinstalacyjne oraz wymianę oświetlenia na ledowe w częściach wspólnych budynku m.in. piwnice, klatki schodowe.

 

  1. Uzyskanie uzgodnienia projektu we właściwym zakładzie energetycznym ( w przypadku konieczności uzyskania innych uzgodnień lub warunków poprzedzających wykonanie projektu –realizacja powyższego również będzie leżała po stronie oferenta).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zadania:

8 tygodni od rozpoczęcia prac na opracowanie dokumentacji projektowej,

 

Opis budynku:

– 44 lokale mieszkalne,

– 4 kondygnacje,

– 2 klatki schodowe,

– powierzchnia użytkowa budynku 1.482,87 m2

– powierzchnia zabudowy  – 600 m2

 

Posiadamy archiwalne egzemplarze projektów:

– projekt ocieplenia budynku data opracowania – sierpień 2014 r

– projekt regulacji instalacji c.o. data opracowania – sierpień 2014 r

 

Zakres opracowania:

– Projekt elektryczny – 6 egzemplarzy;

– Przedmiary* – 2 egzemplarze,

– Kosztorysy inwestorskie* – 2 egzemplarze,

– Płyta CD z zakresem opracowania.

*kosztorysy i przedmiary na poszczególne części zakresu opracowania należy wykonać w odrębnych działach umożliwiając etapową realizację zadania.

W/w zostanie przekazana Zamawiającemu w segregatorach.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z miejscem realizacji zadania na swój koszt.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania czynności będącej przedmiotem Zamówienia.                Kopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

 

Na ofertę składa się:

– załącznik nr 1,

– kopia uprawnień.

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  (wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zamawiający.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Powstańców 42
z siedzibą przy
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

„Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej WLZ w budynku
przy ul.
Powstańców 42 w Pruszkowie”

 

należy złożyć w siedzibie Wspólnoty Mieszkaniowej: budynek TBS „Zieleń Miejska

Sp. z o.o. /sekretariat/ ul. Gordziałkowskiego 9 05-800 Pruszków.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r. o godz. 11.00

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.