Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

z siedzibą

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160-37-10

faks. (22) 160-37-35

 

informuję, że przetarg ofert na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do budynków przy ul. Bolesława Prusa 38, Bolesława Prusa 40 i Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie”.

 

wygrała firma: 

ROSAN MIECZYSŁAW ROSSA
ul. Nadrzeczna 7, Krosna – Parcele
05-840 Brwinów                                  

oferowana cena  – 109.700,00 zł brutto


Pliki do pobrania!!!

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2018 roku, poz. 1986)

 

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

 

reprezentowane przez:

Prezesa zarządu spółki.

NIP: 534-19-78-531

REGON: 013017973

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do budynków przy ul. Bolesława Prusa 38, Bolesława Prusa 40 i Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie”.

 

I/ Zakres prac:

1.1 wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji kanalizacyjnej do budynków
przy ul. Bolesława Prusa 38, 40, 42.

1.2 wykonanie robót budowlanych:

–     demontaż instalacji kanalizacji zewnętrznej od budynku do studni kanalizacyjnych
w budynku Bolesława Prusa 38,40,

–      rozbiórka istniejących studni kanalizacyjnych przy budynku Bolesława Prusa 38, 40 oraz
przy klatce schodowej budynku Bolesława Prusa 42 i studni rewizyjnej przed studnią
przyłączeniową budynku Prusa 42,

–      rozbiórka instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej biegnącej wzdłuż budynków Bolesława
Prusa 38, 40,

–      wykonanie nowej kanalizacji zewnętrznej dn 160 mm z PE usytuowanej wzdłuż
budynków przy ul. Prusa 38, 40 wraz z włączeniem do budynków i włączeniem trasy do
nowoprojektowanej studni na posesji B.Prusa 42 w prześwicie bramowym,

–      wykonanie nowych studni typu WAVIN w miejscu rozebranych studni dla budynków
Prusa 38, 40,

–      wykonanie nowych studni kanalizacyjnych typu WAVIN w nowych miejscach
umożliwiających ominięcie  wysuniętego boku budynku Bolesława Prusa 42 –  3 szt.

–      wykonanie nowej kanalizacji dn 160 mm z PE  zewnętrznej od strony oficyny budynku
Prusa 42 do I studni kanalizacyjnej,

–      przedłużenie kanalizacji dn 160 wychodzącej z klatki schodowej budynku głównego
Bolesława Prusa 42 (od rozebranej studni do I nowoposadowionej studni kanalizacyjnej),

–      wykonanie nowych odcinków kanalizacji dn 160 mm z PE łączącej nowo posadowione
studnie z przyłączem kanalizacyjnym.

 

 

 

II/ Termin realizacji zamówienia – do 30.10.2019 r.

 

III/ O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

IV/ Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru /załącznik nr 1/.

 

 1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo. określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy /załącznik Wykonawcy/.

 

 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału określone w postępowaniu /załącznik nr 2/.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik Wykonawcy/.

 

 1. Odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót sanitarnych będących przedmiotem zamówienia na prace projektowe i roboty sanitarne objęte przedmiotem zamówienia
  /załącznik Wykonawcy/.

 

V/ Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres tbszm@tbszm.com.pl

 

VI/ Osoby uprawnione do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.  W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Tomaszem Żmuda, tel. 22 160 37 31, w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Mieczysławem Paczka
tel. 22 160-37-28

Godziny pracy spółki:

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

 

VII/. Miejsce składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pokój nr 25. IIp.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2019 r. o godz. 1000
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego
  w siedzibie TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. przy ul. Gordziałkowskiego 9 w Pruszkowie
  w sali konferencyjnej pok. 23 II p.
 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.
 5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

 

ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”,

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do budynków przy ul. Bolesława Prusa 38, Bolesława Prusa 40
i Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie”.

NIE OTWIERAC PRZED godz. 1100 do dnia 03.07.2019 r. o godz. 1100.

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 01.08.2019 r.

 

VIII/. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia ,,formularza ofertowy” – określenia w nim ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu cenowym. powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

 

IX/. Informacje o formalnościach.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu cenowym i przedstawi najkorzystniejsza ofertę.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

X/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę}, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przekazana Wykonawcą, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.