Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Długa 71
W imieniu, której działa
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
z siedzibą
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

 

informuje, że przetarg ofert na:

 

„Remont pokrycia dachowego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 71 w Pruszkowie”

wygrała firma: 

KOREL S.C.
M.ZALEWSKI M.KALINOWSKI
ul. Dorotowska 7/8
02-347 Warszawa

 

Oferowana cena – 97.811,01 zł brutto


Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
”Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

działające w imieniu

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości

Długa 71 z siedzibą
ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160-37-10

faks. (22) 160-37-35

 

zaprasza do składania ofert na:

„Remont pokrycia dachowego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Długiej 71 w Pruszkowie”

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Mieczysław Paczka  (22) 160-37-28

 

Zakres prac:

1) Rozbiórka betonowych czapek kominowych.

2) Przemurowanie kominów – 7 warstw cegieł.

3) Uzupełnienie tynków kominów.

4) Malowanie tynków kominów.

5) Wykonanie nowych betonowych czapek kominowych.

6) Wykonanie obróbek krawędziowych z blachy stalowej ocynkowanej czapek kominowych.

7) Pokrycie papą termozgrzewalną czapek kominowych.

8) Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.

9) Rozbiórka rynien dachowych i rur spustowych.

10) Rozbiórka dwóch warstw papy asfaltowej.

11) Przygotowanie powierzchni pod krycie papą termozgrzewalną.

12) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną SBS modyfikowaną gr. 5,2 mm.

13) Wykonanie nowych obróbek – pasów podrynnowych, nadrynnowych, kominów z blachy stalowej
ocynkowanej.

14)  Montaż nowych rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej.

15) Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynowanej.

16) Montaż nowego systemowego wyłazu dachowego.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z miejscem realizacji zadania na swój koszt.

 

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2019 r.

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania czynności będącej przedmiotem Zamówienia.                 Kopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

 

Na ofertę składa się:

– Formularz ofertowy – (załącznik nr 1),

– kosztorys ofertowy,

– kopia uprawnień,

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  (wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej:

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Długa 71 z siedzibą
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków

Oferta na:

„Remont pokrycia dachowego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Długiej 71 w Pruszkowie”.

 

należy złożyć w siedzibie TBS „Zieleń Miejska

Sp. z o.o. /sekretariat/ ul. Gordziałkowskiego 9 05-800 Pruszków.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego  

Oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 17.09.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.