INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm. tekst jednolity. ( t. j. Dz. U z 2018 r. roku, poz.1986) /TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

wybrano ofertę Wykonawcy:

 

P.H.U. OŚKA
Jerzy Ośka
ul. Brzozowa 42A
05-800 Pruszków

Oferowana cena 215.547,68 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr oferty Nazwa siedziba
i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium

CENA – 60

Liczba punktów
w kryterium
GWARANCJA – 40
 

RAZEM

1. P.H.U. OŚKA
Jerzy Ośka
ul. Brzozowa 42A
05-800 Pruszków
60 0 60

Pliki do pobrania!!!

Przedmiary!!!

Informacja z otwarcia ofert!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

Tel. (22) 160-37-10

fax (22) 160-37-35

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, którego przedmiotem jest:

 

Remont pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

 

W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się Tomaszem Żmuda , tel. 22 160 37 31,
w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się

z Mieczysławem Paczką tel. 22 160-37-28 lub Renatą Ostafin tel. 22 160 37 30.

 

Godziny pracy :

– poniedziałek – piątek od 700 – 1500.

Podstawa prawna:

Art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

(t.j. Dz. U z 2018 roku, poz. 1986)

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV: 

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

I/ 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Zacisze 47:

– rozbiórka obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej (pasów podrynnowych, nadrynnowych,
grandmurów, obróbek kominów),
– rozbiórka obróbek attyki z blachy stalowej ocynkowanej części niższej dachu,

– rozbiórka rynien dachowych części wyższej dachu,

– rozbiórka 2 koszy zlewowych na dachu płaskim części niższej,

– powiększenie otworów w ścianach attyki nad dachem płaskim w celu zamontowania powiększonego kosza
zlewowego,
– rozbiórka warstw papy na drewnianym dachu płaskim.

– wykonanie rusztu drewnianego na istniejącej konstrukcji dachu płaskiego w celu zwiększenia spadku połaci
dachowej,

– montaż nowych koszy zlewowych i obróbek attyki z blachy stalowej ocynkowanej,

– ułożenie deskowania pełnego na wykonanym ruszcie drewnianym,

– wykonanie pokrycia dachowego części niższej papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr. 5,2 mm.
– ołacenie dachu wyższego spadzistego na istniejącym pokryciu pod pokrycie z blachy trapezowej,

– pokrycie dachu spadzistego blachą trapezową powlekaną,

– montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej na dachu spadzistym,

– montaż rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej na dachu spadzistym,

– pokrycie blachą trapezową daszku nad wejściem,

– demontaż i ponowny montaż rur spustowych.

 

1.2 Zbigniewa 8:
– rozbiórka obróbek blacharskich (pasów podrynnowych, nadrynnowych, kominów, grandmurów) z blachy
stalowej ocynkowanej,
– rozbiórka rynien dachowych i rur spustowych,

– ołacenie połaci dachowej pod krycie blachą trapezową,

– pokrycie dachu blachą stalową, trapezową powlekaną,

– montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,

– montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

– wykonanie nowych czapek betonowych kominów,

– uzupełnienie tynków cementowych kominów.

 

1.3. Daszyńskiego 20:

– rozbiórka obróbek blacharskich (pasów podrynnowych, nadrynnowych, murów ogniowych i kominów),

– rozbiórka rur spustowych i rynien dachowych,
– rozbiórka betonowych czapek kominów,

– uzupełnienie tynków cementowych kominów,

– ołacenie połaci dachowej na istniejącym pokryciu pod krycie blachą trapezową,

– pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną w arkuszach,

– wykonanie nowych betonowych czapek kominowych,

– montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych, nadrynnowych, murów ogniowych, kominów z blachy
stalowej ocynkowanej,

– montaż rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej,

– montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

 

1.4. Daszyńskiego 10:

– rozbiórka obróbek blacharskich (pasów podrynnowych, nadrynnowych, kominów i murów ogniowych) z
blachy stalowej ocynkowanej,

– rozbiórka rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

– rozbiórka betonowych czapek kominów,

– uzupełnienie tynków cementowych kominów,

– wykonanie betonowych czapek kominowych,

– ołacenie połaci dachowej na istniejącym pokryciu pod krycie blachą trapezową,

– pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną w arkuszach,

– montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych, nadrynnowych, murów ogniowych, kominów z blachy
stalowej ocynkowanej,

– montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

– montaż wyłazu dachowego systemowego np. typu „FAKRO”.

 

1.5 Pańska 34:

– rozbiórka obróbek blacharskich (pasów podrynnowych, nadrynnowych, murów ogniowych i kominów),

– rozbiórka betonowych czapek kominów,

– rozbiórka rynien dachowych i rur spustowych,

– uzupełnienie tynków cementowych kominów,

– malowanie tynków kominowych farbą fasadową,

– wykonanie nowych betonowych czapek kominowych,

– ołacenie połaci dachowej pod krycie blachą trapezową,

– pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną w arkuszach,

– montaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych, nadrynnowych, murów ogniowych, kominów z blachy
stalowej ocynkowanej,

– montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

 

1.6. Stalowa 10:

– rozbiórka obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej (pasów podrynnowych, nadrynnowych,

murów ogniowych i kominów),
– rozbiórka rynien dachowych i rur spustowych,

– naciągnięcie siatki z klejem na tynkach kominów,

– malowanie tynków kominowych farbą fasadową,

– obłożenie czapek kominów blachą ocynkowaną,

– ołacenie połaci dachowej na istniejącym pokryciu pod krycie blachą trapezową,

– pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną w arkuszach,

– montaż nowych obróbek (pasów podrynnowych, nadrynnowych, ścian ogniowych kominów z blachy stalowej
ocynkowanej),
– montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

– montaż systemowego wyłazu dachowego.

– montaż dwóch daszków systemowych z pokryciem z poliwęglanu komorowego nad wejściami do klatek
schodowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania zawierają przedmiary robót oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

do 30.11.2019 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

 1. a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:                    

– posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 200.000 zł

– posiadaniem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000 zł.

 1. c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

– warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 zamówieniami (prawidłowo ukończonymi) odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z tym, że jedna przedstawiona praca musi mieć wartość minimum 100.000 zł brutto  wraz z potwierdzeniem, że w/w roboty  zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej (referencje/poświadczenia).

 1. d) dysponuje potencjałem technicznym:

– warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą dyplom dekarski.

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) Formularz ofertowy (według załączonego druku) /załącznik nr 1/,

2) Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium /załącznik Wykonawcy/,

3)  Oświadczenie określone w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 oraz art. 24, ust 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału   /załącznik nr 2 i nr 3/

4)  W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie /załącznik Wykonawcy/,

5) Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy) /załącznik Wykonawcy

6) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO (jeśli dotyczy) /załącznik nr 5a/

 

 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1/ W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę minimum 200.000 zł.

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną minimum 200.000 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za polisę.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,

o których mowa w pkt 1) – 2) , może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza  spełnianie opisanego warunku.

3) Wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane w tym okresie minimum 2 zamówieniami (prawidłowo ukończonymi) odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z tym, że jedna przedstawiona praca musi mieć wartość minimum 100.000 zł brutto  wraz z potwierdzeniem, że w/w roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej (referencje/poświadczenia) (załącznik nr 4 do SIWZ).

4)  Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane  należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Uwaga:

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie   zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

5) Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z wykazaniem kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami dekarskim w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. /załącznik nr 5 do SIWZ/

6) Oświadczenia, dotyczące RODO /załącznik nr 5a do SIWZ/

2/ Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów.

 1. a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
 2. b) Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności:

1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)  sposób  wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;

 1. c) Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale.
 2. d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 3. e) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. 9.5.3/SIWZ.

3/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.5.3/:

1)  ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2) ppkt 2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
 2. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

5/ Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.5.3 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.5.4. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

 1. SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /załącznik nr 5b do SIWZ/.

2/ W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

3/ Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9. 1 i 9.2. SIWZ,  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień   w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4/ W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.1/ , 9.5.3/ i 9.5.6/,9.5.7/,9.5.8/ SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5/ W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 9.5.1/, 9.5.3/ i 9.5.6/,9.5.7/,9.5.8/SIWZ które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VII. WADIUM

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

3.000 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100),

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert  przelewem na konto TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

Remont pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

 

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium może być również wnoszone w:

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami)

Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde  pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum.

VII. OCENA OFERT

W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się

niżej podanym kryterium i jego wagą:

 1. cena – waga kryterium 60%
 2. gwarancja – waga kryterium 40%

 

Na ofertę składają się:

1) Formularz ofertowy (według załączonego druku) /załącznik nr 1/,

2) Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium /załącznik Wykonawcy/,

3)  Oświadczenie określone w pkt. 9.1/ 9.2/ 9.4/ 9.5/ niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału   /załącznik nr 2 i załącznik nr 3/

4)  w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie /załącznik Wykonawcy/.

 

VIII.  SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

ZAMAWIAJĄCY:               

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.07.2019 r. godz. 11.00

NA ODWROCIE KOPERTY NALEŻY PODAĆ ADRES I NAZWĘ FIRMY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ.

Należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 25 – II p.

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2019 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9,  05-800 Pruszków (sala konferencyjna) – II p.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. 29.08.2019 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /cena 80,00 netto w wersji papierowej/ można odebrać w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zamówienia (telefonicznie, faksem, osobiście) z 1 dniowym wyprzedzenie, pok. 15 I p. lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której zamieszona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej (do pobrania bezpłatnie) www.tbszm.com.pl

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających.

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

OGŁOSZENIE PRZEKAZANO DO PUBLIKACJI W BIULETYNIE URZĘDU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH W DNIU 17.07.2019 r.