Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
z siedzibą
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

 

informuję, że przetarg ofert na:

„Remont nawierzchni zjazdu do boksów garażowych wraz
z odwodnieniem i wykonania zadaszenia wiaty śmietnikowej
na terenie nieruchomości przy ul. Łączniczek AK 8 w Pruszkowie”.

wygrała firma:

Piastowskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 3
05-820 Piastów

Oferowana cena – 60.341,52 zł brutto


Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

z siedzibą

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160-37-10

faks. (22) 160-37-35

zaprasza do składania ofert na:

„Remont nawierzchni zjazdu do boksów garażowych wraz z odwodnieniem i wykonania zadaszenia wiaty śmietnikowej  na terenie nieruchomości przy ul. Łączniczek AK 8
w Pruszkowie”.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Mieczysław Paczka (022) 160-37-28

Zakres prac:

– zerwanie nawierzchni z kostki betonowej na wjeździe do garaży i drodze wewnętrznej na
szerokości zjazdu i chodniku od szczytu budynku od strony ul. Łączniczek AK,
– rozbiórka podłoża pod kostkę na rozebranej powierzchni z kostki w celu wyprofilowania spadku na
drodze dojazdowej i wjeździe  (rozbiórka od bram garażowych pomiędzy szerokością murków
oporowych do kratki ściekowej – szer. ok. 10 mb.
– profilowanie i zagęszczenie podłoża,

– montaż odwodnienia linowego V200 przed wjazdem do boksów garażowych,

– ułożenie kostki rozbiórkowej na przygotowanym podłożu,

– ułożenie kostki po wyrównaniu podłoża przy ścianie szczytowej budynku,

– wykonanie zadaszenia wiaty śmietnikowej o konstrukcji metalowej z zadaszeniem z blachy
trapezowej akrylowej,

– naprawa furtki do wiaty śmietnikowej,

 

Przy wykonaniu powyższych prac należy uwzględnić wykorzystanie istniejącej kostki betonowe.

Łączna ilość kostki do przełożenia – 200 m2

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z miejscem realizacji zadania na swój koszt.

 

Termin realizacji zadania:

do dnia 30.09.2019 r.

Wykonawca dokona wyceny własnej przedmiotu zamówienia  na podstawie załączonego do niniejszego ogłoszenia przedmiaru robót oraz wizji lokalnej w terenie.

Zastrzegamy możliwość negocjacji zaoferowanej ceny ofertowej.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zamawiający.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania czynności będącej przedmiotem zamówienia.                 Kopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

Na ofertę składa się:

– formularz ofertowy załącznik nr 1,

– kosztorys ofertowy,

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  (wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej:

 Towarzystwo budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

z siedzibą

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

„Remont nawierzchni zjazdu do boksów garażowych wraz z odwodnieniem i wykonania zadaszenia wiaty śmietnikowej  na terenie nieruchomości przy ul. Łączniczek AK 8
w Pruszkowie”.

należy złożyć w siedzibie TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Sp. z o.o. /sekretariat/ ul. Gordziałkowskiego 9 05-800 Pruszków.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godz. 11.00 /sala konferencyjna/.

Wykonawca  pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 30.08.2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość unieważnienia  przetargu bez podania przyczyny.