Pliki do pobrania!!!

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Edwarda 2w imieniu, której działa
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
tel. /22/ 160-37-10
fax. /22/ 160-37-35

zaprasza do składania ofert na:

„Remont budynku przy ul. Edwarda 2 w Pruszkowie”

 

W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Tomaszem Żmudą  tel. 22 160 37 31,
w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się

z Mieczysławem Paczką tel. 22 160-37-28 lub Renatą Ostafin tel. 22 160-37-30.

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakres prac:

– usunięcie pokrycia z supremy o gr. 10 cm na ścianach budynku (ściany podłużne i ściany szczytowe),

– wykonanie nowych podokienników z blachy powlekanej,

– ocieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 15 cm, ocieplenie ościeży pianką fenolową gr. 3 cm,

– wykonanie izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego 15 cm ścian fundamentowych do głębokości 30 cm
pod gruntem,

– wykonanie ocieplenia ścian przybudówek styropianem gr. 12 cm (lok. nr 9, 11, 14, 15, 16),
– wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego ścian,

– malowanie elewacji farbą silikonową,

– montaż nowej drabiny wyłazowej z pałąkami ochronnymi,

– wykonanie opaski betonowej przy budynku,

– montaż nowych daszków nad wejściami w konstrukcji aluminiowo – szklanej,

– montaż lamp ledowych wodoodpornych z czujnikami ruchu nad wejściami do lokali,

– obłożenie płytkami gresowymi antypoślizgowymi i mrozoodpornymi istniejących schodów betonowych do lokali
nr 1, 4, 5, 6,

– rozebranie ganku z konstrukcji drewnianej lok. nr 5,

– rozebranie oblachowania z blachy na dwóch kominach,

– rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

– przedłużenie okapu dachu poprzez przykręcenie kontówki do gzymsu poddachowego,

– wykonanie nowych obróbek okapów, kołnierzy, rynien, rur z blachy stalowej powlekanej,

– wykonanie tynku cienkowarstwowego kominów,

– rozbiórka pokrycia dachu z papy,

– pokrycie dachu papą termozgrzewalną ~ 370 m2.           

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania zawiera: dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączone do dokumentacji przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa projekt techniczny oraz przedmiary robót

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia;

– warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 zamówieniami (prawidłowo ukończonymi) odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę minimum 300.000 zł brutto każda.

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej:

warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca :

– warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca :

– przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300.000 zł. /załącznik Wykonawcy/.

– posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300.000 zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia – do 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac

  1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1/ Formularz ofertowy (według załączonego druku) /załącznik nr 1/.

2/ Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium /załącznik Wykonawcy/.

3/ Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej /załącznik Wykonawcy/.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest przedstawić kosztorysy szczegółowe.

4/ Upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy

UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów /załącznik Wykonawcy/.

5/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej  (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert), /załącznik

Wykonawcy/.

6/ Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu(wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /załącznik Wykonawcy/.

7/ Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

(wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /załącznik Wykonawcy/.

8/ Wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania /załącznik nr 2/.

9/ Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie /załącznik Wykonawcy/.

10/ Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. /załącznik nr 3/.

11/ Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności /załącznik nr 4/.

12/ Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane uprawnienia /załącznik Wykonawcy/.

13/ Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /załącznik nr 3/.

14/ W przypadku udziału podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy dołączyć wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom /załącznik nr 5/.

15/ Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200.000 zł w zakresie prowadzonej działalności ważną/y na dzień  składania ofert /powyższy dokument powinien obejmować swoją ważnością termin realizacji zamówienia /załącznik Wykonawcy/.

W przypadku, gdy ważność polisy lub innego dokumentu upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca powinien złożyć w ofercie oświadczenie, że przed upływem terminu ważności tego dokumentu przedłuży jego ważność do terminu umownego zakończenia robót.

16/ Informację z banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 200.000 zł.

17/ Oświadczenie RODO /załącznik 6a/,

18/ Parafowany wzór umowy /załącznik nr 6/.

V WADIUM

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Edwarda 2 nr konta 33 1240 6380 1111 0000 5111 6459 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

„Wadium na remont- Edwarda 2”

 

Wadium wnoszone w pieniądzu do banku musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.

Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium może być również wnoszone w:

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami).

Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

 

  1. OCENA OFERT
  2. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

II etap – ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

  1. O wyborze oferty zadecyduje Zamawiający.

VII. SKŁADANIE OFERT
Zamkniętą kopertę oznaczoną:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Edwarda 2 z siedzibą

  1. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

OFERTA NA PRZETARG OFERT NA:

„Remont budynku przy ul. Edwarda 2 w Pruszkowie”

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.05.2019 r. godz. 11.00

Należy złożyć w siedzibie Zamawiającego /sekretariat pok. 25/ IIp.

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2019 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 13.11.2018 r.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /cena 80,00 zł netto w wersji papierowej/ można odebrać w siedzibie zarządcy nieruchomości TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków, po złożeniu zamówienia (telefonicznie, faksem, osobiście) z 1-dniowym wyprzedzeniem – I piętro pok. 15 lub za zaliczeniem pocztowym.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej (do pobrania bezpłatnie): www.tbszm.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.