Pliki do pobrania!!!

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. DZ. U. z 2017 roku poz. 1579).

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

reprezentowane przez:

Prezesa zarządu spółki.

NIP: 534-19-78-531

REGON: 013017973

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, zimnej wody i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Kościuszki 56 w Pruszkowie”.

I/ Zakres prac:

Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, zimnej wody i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 56 w Pruszkowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania zawiera: dokumentacja projektowa, zapytanie cenowe.
Załączone do dokumentacji przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

II/ Termin realizacji zamówienia -15.11.2018 r.

III/ O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:

– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem prac w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum
2 zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem robotą polegającym na wymianie instalacji wod. – kan.,/z.w./c.w.u. o wartość zbliżonej do robót stanowiących przedmiot zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

– Wykonawca wykaże się dysponowaniem osoby zdolnej do wykonania zamówienia (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalności instalacji sanitarnych i hydraulicznych wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniającej wykonanie zamówienia,

– warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł.

IV/ Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza cenowo – ofertowego /załącznik nr 1/.

2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo. określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy /załącznik Wykonawcy/.

3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału określone w postępowaniu /załącznik nr 2/.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik Wykonawcy/.

5. Wykaz prac /załącznik nr 3/ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /załącznik Wykonawcy/.

6. Wykaz osób wraz z kopią uprawnień /załącznik nr 4/.

7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł. wraz z potwierdzeniem opłacenia składki /załącznik Wykonawcy/.

8. Parafowany wzór umowy /załącznik nr 5/

9. Kosztorys ofertowy.

V/ Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres tbszm@tbszm.com.pl

VI/ Osoby uprawnione do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Tomaszem Żmuda, tel. 22 160 37 31, w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Mieczysławem Paczka
tel. 22 160-37-28

Godziny pracy spółki:

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

VII/. Miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pokój nr 25. IIp.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2018 r. o godz. 1030

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego
w siedzibie TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. przy ul. Gordziałkowskiego 9 w Pruszkowie
w sali konferencyjnej pok. 23 II p.

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”,

„Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, zimnej wody i ciepłej wody użytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 56 w Pruszkowie”

NIE OTWIERAC PRZED godz. 1100 do dnia 14.09.2018 r. o godz. 1130.

5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

VIII/. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia ,,formularza cenowo – ofertowego” – określenia w nim ceny oferty brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu cenowo – ofertowym. powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

IX/. Informacje o formalnościach.

l. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu cenowym i przedstawi najkorzystniejsza ofertę.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

X/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę}, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przekazana Wykonawcą, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *