Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

 

informuje, że przetarg ofert na: 

„Wykonanie przeglądu rocznego, 5-letniego budowlanego
oraz 5 letniego elektrycznego w budynkach będących
w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”

 

wygrała firma:

 

URLICH ENERGIA SP. Z O.O.
ul. POLNA 9C, 96-314 BARANÓW

 

Oferowana cena –   107.505,02 zł brutto.


Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
www.tbszm.com.pl
tel. (22) 160-37-10
faks. (22) 160-37-35

 

ogłasza przetarg ofert na:

„Wykonanie przeglądu rocznego, 5-letniego budowlanego oraz 5 letniego elektrycznego
w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”

Przetarg ofert o wartości poniżej 30 000 euro wyłączony ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

Uprawnieni do kontaktów z Oferentami – Renata Ostafin (22) 160-37-30 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-15.00.

Zakres prac w oparciu o art. 62.1. pkt 2 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.);

W zakresie przeglądu:

a) Zleceniobiorca w zakresie przeglądu zobowiązuje się do wykonania rocznego, 5-letniego przeglądu budowlanego
w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., w oparciu o przepisy Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), jak również do sporządzenia po wykonaniu przeglądu Protokołu z przeglądu technicznego rocznego, 5-cio letniego budowlanego dla każdego budynku na załączonych wzorach druków, które stanowią załącznik do niniejszej umowy oraz
5-letniego przeglądu elektrycznego wraz z usunięciem drobnych nieprawidłowości w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w oparciu o art. 62.1. pkt 2 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.) Rozdział 2: sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń  i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Protokół winien być pozytywny po usunięciu wykrytych drobnych nieprawidłowości przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania.

b) O terminie planowanych przeglądów Zleceniobiorca informuje mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszenia na każdym budynku osobno, z co najmniej 5 – dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.tbszm.com.pl lub zakupić po zamówieniu z 1 dniowym wyprzedzeniem w siedzibie Zamawiającego pok. 15 na I piętrze (cena 25 złotych netto), które należy zapłacić przelewem na konto Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 15.06.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1/Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o których mowa w przepisach prawa Ustawy Prawo budowlane.

2/Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

3/Posiadają niezbędne do realizacji zadania urządzenia, (prosimy o dostarczenie aktualnych atestów i certyfikatów tych urządzeń).

Zleceniobiorca musi wykazać w załączniku nr 3 do oferty, że wykonał 2 prace polegające na wykonaniu m.in. 100 przeglądów budowlanych rocznych lub pięcioletnich stanu technicznego w min. 100 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej oraz pięcioletnich elektrycznych w ramach jednego zlecenia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wraz z potwierdzeniem ich realizacji (referencje m.in. o terminowym zakończeniu prac – załącznik Wykonawcy).

W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:

1/w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne,

2/których upadłość ogłoszono,

3/w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,

4/którzy zalegają z płaceniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne,

5/którzy nie złożyli oświadczenia ( przed zawarciem umowy zaświadczenia ) o niekaralności osoby zawierającej umowę.

Wadium:

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert  przelewem na konto TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

„wadium wykonanie przeglądów budowlanych i elektrycznych ”.

Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wykaz budynków objętych przeglądem stanowi załącznik do ogłoszenia przetargowego.

Wykaz budynków może ulec zmianie w trakcie wykonywania zlecenia bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – waga kryterium 100%

 

Na ofertę składa się:

– formularz ofertowy – załącznik nr 1,

– formularz cenowy – załącznik nr 2,

– wykaz realizacji prac – załącznik nr 3

– parafowany projekt umowy – załącznik nr 4,

– wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

– kopia uprawnień przynależnością do izby inżynierów budownictwa osób uprawniająca do przeprowadzenia przeglądów budowlanych i elektrycznych oraz kopie atestów na urządzenia, którymi będą wykonane badania.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej oraz opieczętowanej kopercie oznaczonej: „Wykonanie przeglądu rocznego, 5-letniego budowlanego i 5-cio letniego elektrycznego  w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.” należy złożyć w siedzibie spółki TBS „Zieleń MiejskaSp. z o.o. /sekretariat pokój 25 – II piętro/
ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2019 r. r. o godzinie 10 00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godzinie 11 00  w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. 24.04.2019 r.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.