Pliki do pobrania!!!

Informacja z otwarcia ofert!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

Tel. (22) 160-37-10

Fax (22) 160-37-35

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, którego przedmiotem jest:

„Utrzymanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenie budynków zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”.

W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się Tomaszem Żmuda , tel. 22 160 37 31,
w
sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się

z Anną Kosińską tel. 22 160 37 15.

Godziny pracy :

– poniedziałek – piątek od 700 – 1500.

Podstawa prawna:

Art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tj. Dz. U. 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zamianami).

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV:

90910000-9– usługi sprzątania

I/ 1. Opis przedmiotu zamówienia:

– utrzymanie czystości klatek schodowych i innych pomieszczeń części wspólnych budynku,

– utrzymanie czystości i usuwanie skutków zimy na terenie nieruchomości i przyległym do nieruchomości

w zakresie w zakresie wynikającym z nałożenia na właścicieli/zarządców nieruchomości przepisami ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o lokalnym utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
Dz. U. 2016 poz. 250).

Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do projektu umowy, będącej załącznikiem do SIWZ.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

– przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy złożeniu oferty na cały zakres robót na kwotę minimum 100.000 zł., natomiast przy złożeniu oferty częściowej na kwotę minimum 50.000 zł ważną/y na dzień składania ofert/powyższy dokument powinien obejmować swoją ważnością termin realizacji zamówienia /załącznik Wykonawcy/.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się wykonaniem usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

d) dysponuje potencjałem technicznym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1/ Formularz ofertowy /załącznik nr 1 do SIWZ/

2/ Formularz cenowy /załącznik nr 1a/

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:

3/ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ,

4/ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ,

5/ Informacje zawarte w oświadczeniu stanowiące załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1/ niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

7/ Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu , to zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym w pkt 1.

8/ Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

9/ Dowód wniesienia wadium /załącznik Wykonawcy/

10/ Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (jeśli dotyczy) /załącznik nr 5b/

11/ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

V. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1/ W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

– polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy złożeniu oferty na cały zakres robót na kwotę minimum 100.000 zł., natomiast przy złożeniu oferty częściowej na kwotę minimum 50.000 zł ważną/y na dzień składania ofert/powyższy dokument powinien obejmować swoją ważnością termin realizacji zamówienia /załącznik Wykonawcy/.

– wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane /załącznik nr 4 do SIWZ/ wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie /poświadczenie/referencje/.

2/ Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów.

a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

b) Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;

c) Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale.

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

e) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. 9.5.3/SIWZ.

3/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

– parafowany wzór umowy oraz załącznika nr 1 do projektu umowy /załącznik nr 6 do SIWZ/.

4/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.5.3/:

1) ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2) ppkt 2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
(dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

5/ Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.5.3 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.5.4. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI. SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /załącznik nr 5 do SIWZ/.

2/ W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

3/ Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9. 1 i 9.2. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4/ W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.1/ , 9.5.3/ i 9.5.6/,9.5.7/,9.5.8/ SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5/ W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 9.5.1/, 9.5.3/ i 9.5.6/,9.5.7/,9.5.8/SIWZ które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VII. WADIUM

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM przy złożeniu oferty na cały

zakres robót o wartości: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), natomiast przy złożeniu

oferty na częściowy zakres robót WADIUM o wartości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych

00/100),

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

wadium sprzątanie– przetarg ”.

Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium może być również wnoszone w:

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami)

Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum.

4/ Zwrot wadium

a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. f.

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.4 a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

e. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

f. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.

5/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

– odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

– zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6/ Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona VII. OCENA OFERT

W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się

niżej podanym kryterium i jego wagą:

1. cena – waga kryterium 60%

2. termin płatności – waga kryterium 40%

Na ofertę składają się:

1) Formularz ofertowy dokument umożliwiający dokonanie oceny oferty w kryterium cena i termin płatności (według załączonego druku) /załącznik nr 1/,

2) Formularz cenowy /załącznik nr 1a/

3) Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium /załącznik Wykonawcy/,

4) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

6) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, to zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym w pkt 9.1.

7) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie /załącznik Wykonawcy/.

8/ Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (jeśli dotyczy) /załącznik nr 5b/

VIII. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

ZAMAWIAJĄCY:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Utrzymanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenie budynków zarządzanych przez
TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.11.2018 r. godz. 11.00

NA ODWROCIE KOPERTY NALEŻY PODAĆ ADRES I NAZWĘ FIRMY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ.

Należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 25 – II p.

Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2018 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków (sala konferencyjna) – II p.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 05.12.2018 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /cena 80,00 netto w wersji papierowej/ można odebrać w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zamówienia (telefonicznie, faksem, osobiście) z 1 dniowym wyprzedzenie, pok. 15 I p. lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której zamieszona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej (do pobrania bezpłatnie) www.tbszm.com.pl

Zamawiający przewiduje możliwość częściowego składania ofert na wybrane grupy budynków:

– budynki komunalne,
– budynki będące własnością TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.,

Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

OGŁOSZENIE PRZEKAZANO DO PUBLIKACJI W BIULETYNIE URZĘDU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH W DNIU 18.10.2018 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *