OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm. tekst jednolity. ( t. j. Dz. U z 2017 r. roku, poz. 1579) /TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pustostanów i inne prace remontowe w zasobach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”.

Uzasadnienie faktyczne:

Na w/w przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 pkt 1 ust 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

————————————————————————————————————————————————————————————

Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

Tel. (22) 160-37-10
fax (22) 160-37-35

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, którego przedmiotem jest:

„Remont pustostanów i inne prace remontowe w zasobach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”

W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się Tomaszem Żmuda , tel. 22 160 37 31, w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się

z Renatą Ostafin tel. 22 160 37 30.

Godziny pracy :

– poniedziałek – piątek od 700 – 1500.

Podstawa prawna:

Art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

(t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579)

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV:

45.00.00.00-7; 45.45.30.00-7

I/ Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres prac obejmuje roboty budowlane mające na celu przygotowanie lokalu będącego pustostanem do zamieszkania. W zależności od stopnia zniszczenia lokalu, jego wyposażenia technicznego, uzgodnień
z przyszłym najemcą i charakteru przeznaczenia (np. lokal socjalny) zakres robót do wykonania w lokalach będzie różny.

Podstawowe roboty budowlane obejmować będą najczęściej naprawy tynku, stolarki okiennej, drzwiowej, prace malarskie, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Zakres prac obejmuje także inne roboty remontowo – budowlane wskazywane przez Zamawiającego oddzielnym zleceniem, które rozliczane będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 4, 5, 6 opisu przedmiotu zamówienia.

2. Przykładowy zakres robót obejmujący całość prac remontowych w pustostanie znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Pustostany będą przekazywane do remontu sukcesywnie, w miarę ich pozyskiwania, dlatego Wykonawca musi być przygotowany na ewentualne prowadzenie prac równolegle w kilku lokalach.

4. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie stanu mieszkań przeznaczonych do remontu zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar prac oraz wg wskaźników kosztowo cenowych podanych przez wykonawcę w ofercie (zał. nr 1) i kosztorysie ofertowym złożonym do przetargu.

5. Ceny zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych, sanitarnych poza osprzętem przyjęte w cenie oferty nie mogą przekraczać wysokości średnich cen opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału, w którym ofertę przygotowano.

Pozostałe ceny zakupu elementów stałych określone będą na podstawie faktur zakupu* z doliczeniem kosztów zakupu w wysokości wskazanej w ofercie i wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

6. Ceny najmu pozostałego sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi przyjmowane będą w wysokości do średnich cen opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału, w którym prace były wykonywane.

7. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy ich zakres

oraz przystąpić do realizacji zadania w terminie do 3 dni po otrzymaniu zlecenia.

*materiałów uzgodnionych z Zamawiającym.

8. Miejsce wykonywania robót: Pruszków, zasoby będące w zarządzie Spółki TBS.

9. Warunki wykonywania i odbioru robót znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ.

10. Szacuje się, iż do remontu przeznaczonych będzie ok. 25 pustostanów (podana ilość jest jedynie orientacyjną i w żaden sposób nie jest wiążąca. Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile faktycznie będzie pustostanów do remontu, a ich szacunkową ilość prognozuje na podstawie poprzednich lat).

11. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji.

12. Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej.

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót oraz SIWZ.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (lub do momentu wyczerpania środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Pruszków przeznaczonych na wykonanie umowy).

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

– posiadaniem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

– warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 zamówieniami (prawidłowo ukończonymi) odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. potwierdzi wykonanie , min. 1 roboty budowlanej (obejmującej wszystkie branże tj. ogólnobudowlaną , elektryczną i instalacyjną) o wartości min. 50.000,00 zł brutto oraz min. 2 roboty budowlane (obejmujące wszystkie branże tj. ogólnobudowlaną , elektryczną i instalacyjną) o wartości min. 30.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały, wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

d) dysponuje potencjałem technicznym:

– warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

– 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji wod. –kan. i gazowych,

– 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

min. 1 osobą posiadającą uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
gazowych “E”

2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane w części 9 SIWZ oświadczenia i dokumenty oraz zawarte w nich informacje (zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w niniejszej SIWZ) zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być załączony do oferty.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:

1/ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ,

2/ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ,

3/ Informacje zawarte w oświadczeniu stanowiące załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

5/ Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu , to zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym w pkt 1.

6/ Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

7/ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

V. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną minimum 200.000 zł

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podanie ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane w tym okresie minimum 2 zamówieniami (prawidłowo ukończonymi) odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. potwierdzi wykonanie , min. 1 roboty budowlanej (obejmującej wszystkie branże tj. ogólnobudowlaną , elektryczną i instalacyjną) o wartości min. 50.000,00 zł brutto oraz min. 2 roboty budowlane (obejmujące wszystkie branże tj. ogólnobudowlaną , elektryczną i instalacyjną) o wartości min. 30.000,00 zł brutto każda /załącznik 4 do SIWZ/
3) Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Uwaga:

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

4) Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z wykazaniem kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. /załącznik nr 5 do SIWZ/

6) Szczegółowy i scalony kosztorys ofertowy /załącznik Wykonawcy/.

2/ Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów.

a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

b) Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;

c) Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale.

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

e) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. 9. SIWZ.

3/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

9. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.5.3/:

1) ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2) ppkt 2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
(dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

5/ Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI. SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /załącznik nr 5b do SIWZ/.

2/ W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

3/ Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 i ppkt 1,2,4,5,6 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4/ W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1 ppkt 1,3,4,5,6 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5/ W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 9.1 ppkt 1, 3, 4, 5, 6 SIWZ które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VII. WADIUM

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100),

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

„Wadium – remont pustostanów”.
Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium może być również wnoszone w:

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami)

Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum.

VII. OCENA OFERT

W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się

niżej podanym kryterium i jego wagą:

1. cena – waga kryterium 60%

2. gwarancja – waga kryterium 40%

Na ofertę składają się:

1) Formularz ofertowy – dokument umożliwiający dokonanie oceny oferty w kryterium cena i kryterium
gwarancja /załącznik nr 1 do SIWZ/.

2) Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium /załącznik Wykonawcy/,

3) Oświadczenie określone w pkt. 9.1 pktt 1, 2, 4, 5, 6 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału /załącznik nr 2 i załącznik nr 3/

4) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie /załącznik Wykonawcy/.

5) Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy) /załącznik Wykonawcy/

6) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (jeśli dotyczy) /załącznik nr 5b/

VIII. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

ZAMAWIAJĄCY:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Remont pustostanów i inne prace remontowe w zasobach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.11.2018 r. godz. 11.00

NA ODWROCIE KOPERTY NALEŻY PODAĆ ADRES I NAZWĘ FIRMY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ.

Należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 25 – II p.

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2018 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków (sala konferencyjna) – II p.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 19.12.2018 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /cena 80,00 netto w wersji papierowej/ można odebrać w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zamówienia (telefonicznie, faksem, osobiście) z 1 dniowym wyprzedzenie, pok. 15 I p. lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której zamieszona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej (do pobrania bezpłatnie) www.tbszm.com.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

OGŁOSZENIE PRZEKAZANO DO PUBLIKACJI W BIULETYNIE URZĘDU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH W DNIU 22.10.2018 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *