Pliki do pobrania!!!

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. DZ. U. z 2017 roku poz. 1579).

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

reprezentowane przez:

Prezesa zarządu spółki.

NIP: 534-19-78-531

REGON: 013017973

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 40 w Pruszkowie”.

I/ Zakres prac:

1.Wymiana okien dwuskrzydłowych drewnianych na PCV o skrzydłach rozwieralno – uchylnych i rozwieralnych: 0,86 x 1,25 – 1 szt., 1,10 x 1,73 – 1 szt.,

2. Remont parapetów wewnętrznych drewnianych: 0,29 x 0,9 – 1 szt., 0,29 x 1,27 – 1 szt.,

3. Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy: 0,25 x 0,9 – 1 szt., 0,25 x 1,0 – 1 szt.,

4. Naprawa ścian z uzupełnieniem miejscowym tynku, odgrzybieniem, wyrównaniem ścian przed malowaniem 146,20 m2:

– malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną na kolor jasny – 97,50 m2

– malowanie 2-krotnie ścian farbą flatową jasną lamperii – 48,70 m2

5. Naprawa sufitów i spodów biegów schodowych (tynk na trzcinie), ułożenie siatki wzmacniającej, wyrównanie i przygotowanie pod malowanie – 33,50 m2:

– malowanie 2-krotne farbą na kolor biały – 33,50 m2,

– wykonanie zabudowy rur wodnych płytą gk – 10 mb.

6. Ułożenie istniejących przewodów elektrycznych w korytkach 15 mb, montaż dekli – 10 szt.

7. Montaż opraw oświetleniowych:

– 1 szt. oprawa z czujnikiem zmierzchu,

– 4 szt. oprawa z czujnikiem zmierzchowo – ruchowym,

– wymiana włączników – 5 szt.,

– wymiana przycisków dzwonkowych – 8 szt.,

8. Przygotowanie do malowania, malowanie 2-krotne farbą flatową elementów drewnianych klatki: stopni schodowych, balustrad, policzków schodowych, podestów, zabudowy schodów przy zejściu do piwnicy – 65,50 m2.

9. Malowanie 2-krotne farbą flatową jednostronnie skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą do lokali mieszkalnych oraz 2-stronnie do pom. Piwnicznych: 8 szt. x 1,0 x 2,0, 4 szt. x 0,8 x 1,8

10. Naprawa, pasowanie, regulacja i malowanie 2-skrzydłowych drzwi wejściowych do budynku farbą flatową w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym wraz z wymianą okuć drzwiowych – 1 szt. – 1,33 x 2,66,

11. Rozbiórka uszkodzonych schodów betonowych, wykonanie nowych – podest
i 1 schodek – 0,4 m3 .

II/ Termin realizacji zamówienia 30.11.2018 r.

III/ O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:

– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem prac w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum
2 zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem robotą budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej o wartość zbliżonej do robót stanowiących przedmiot zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniającej wykonanie zamówienia,

– warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

IV/ Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy /załącznik nr 1/.

2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo. określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy /załącznik Wykonawcy/.

3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału określone w postępowaniu /załącznik nr 2/.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik Wykonawcy/.

5. Wykaz prac /załącznik nr 3/ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /załącznik Wykonawcy/.

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej /załącznik Wykonawcy/.

7. Parafowany wzór umowy /załącznik nr 4/

V/ Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres tbszm@tbszm.com.pl

VI/ Osoby uprawnione do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Tomaszem Żmuda, tel. 22 160 37 31, w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Ewą Stelmachowską tel. 22 160-37-37.

Godziny pracy spółki:

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

VII/. Miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pokój nr 25. IIp.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2018 r. o godz. 1000

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego
w siedzibie TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. przy ul. Gordziałkowskiego 9 w Pruszkowie
w sali konferencyjnej pok. 23 II p.

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”,

NIE OTWIERAC PRZED godz. 1100 do dnia 26.09.2018 r. o godz. 1100.

5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

VIII/. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia ,,formularza cenowo – ofertowego” – określenia w nim ceny oferty brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu cenowo – ofertowym. powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

IX/. Informacje o formalnościach.

l. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu cenowym i przedstawi najkorzystniejsza ofertę.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

X/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę}, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przekazana Wykonawcą, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.