SIWZ!!!

Przedmiary robót!!!

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Pułaskiego 8
w imieniu, której działa
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
tel. /22/ 160-37-10
fax. /22/ 160-37-35

zaprasza do składania ofert na:

„Remont budynku przy ul. Pułaskiego 8 w Pruszkowie”

W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Tomaszem Żmudą tel. 22 160 37 31,
w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się

z Mieczysławem Paczką tel. 22 160-37-28 lub Renatą Sochacką tel. 22 160-37-20

I. Przedmiot zamówienia:

Zakres prac:

1.1. Prace audytowe:

– ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm,

– ocieplenie ścian cokołu styropianem ekstrudowanym gr. 8cm,

– nałożenie tynku cienkowarstwowego mineralnego na ścianach budynku,

– malowanie tynków cienkowarstwowych farbą silikonową,

– wykonanie tynku mozaikowego na ścianach cokołu,

– wykonanie opaski z kostki betonowej,

– wymiana rur spustowych i ułożenie w innym miejscu,

– przełożenie instalacji odgromowej,

– wymiana okien na klatce schodowej,

– wymiana parapetów okiennych,

– montaż nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, murów ogniowych,

– modernizacja instalacji c.o. – montaż zaworów termostatycznych, zaworów regulacyjnych podpionowych.

1.2. Prace pozaaudytowe:

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic,

– wykonanie izolacji ze styropianu ekstrudowanego ścian fundamentowych,

– wymiana okien piwnicznych,

– wymiana instalacji wod. – kan. i odbiorników w pomieszczeniach WC – parter, I piętro, II piętro,

– wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej i przełożenie domofonu do nowowymienionych drzwi,

– renowacja schodów drewnianych,

– wymiana lamp oświetleniowych klatki schodowej na LED z czujką ruchu,

– wymiana przełączników światła,

– ułożenie terakoty na korytarzach klatki schodowej,

– malowanie tynków ścian i stropów klatki schodowej oraz zejścia do piwnicy,

– malowanie farbą olejną lamperii klatki schodowej i korytarzy,

– malowanie drzwi wejściowych do lokali, WC i piwnicy,

– wymiana świetlików WC na poliwęglan komorowy,

– montaż nowych rynien dachowych.

Dodatkowo należy wycenić:

– zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym),

– zakup i montaż uchwytu na flagi przed wejściem do klatki schodowej;

– zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatkę schodową, aluminiową, z drzwiami przesuwnymi,
zamykaną na klucz o wymiarach 100x 80 cm- szt. 3,
– wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla w/w budynków po zakończeniu prac,

– zakup i montaż 10 skrzynek lęgowych typu J.

Wszystkie prace należy prowadzić z obecności ornitologa.

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa projekt techniczny oraz przedmiary robót

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia;

– warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 zamówieniami (prawidłowo ukończonymi) odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę minimum 200.000 zł brutto każda.

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej:

warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca :

– przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000 zł. /załącznik Wykonawcy/.

– posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 200.000 zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2019 r.

IV. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1/ Formularz ofertowy (według załączonego druku) /załącznik nr 1/.

2/ Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium /załącznik Wykonawcy/.

3/ Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej /załącznik Wykonawcy/.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest przedstawić kosztorysy szczegółowe.

4/ Upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy

UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów /załącznik Wykonawcy/.

5/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert), /załącznik

Wykonawcy/.

6/ Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu(wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /załącznik Wykonawcy/.

7/ Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

(wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) /załącznik Wykonawcy/.

8/ Wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania /załącznik nr 2/.

9/ Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie /załącznik Wykonawcy/.

10/ Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. /załącznik nr 3/.

11/ Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności /załącznik nr 4/.

12/ Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane uprawnienia /załącznik Wykonawcy/.

13/ Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /załącznik nr 3/.

14/ W przypadku udziału podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy dołączyć wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom /załącznik nr 5/.

15/ Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200.000 zł w zakresie prowadzonej działalności ważną/y na dzień składania ofert /powyższy dokument powinien obejmować swoją ważnością termin realizacji zamówienia /załącznik Wykonawcy/.

W przypadku, gdy ważność polisy lub innego dokumentu upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca powinien złożyć w ofercie oświadczenie, że przed upływem terminu ważności tego dokumentu przedłuży jego ważność do terminu umownego zakończenia robót.

16/ Informację z banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 200.000 zł.

17/ Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień /załącznik 6a/,

18/ Parafowany wzór umowy /załącznik nr 6/.

V WADIUM

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Pułaskiego 8 nr konta 45 1240 6380 1111 0000 5112 5943 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

„Wadium na remont- Pułaskiego 8”

Wadium wnoszone w pieniądzu do banku musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.

Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium może być również wnoszone w:

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami).

Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

VI. OCENA OFERT

1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

II etap – ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

2. O wyborze oferty zadecyduje Zamawiający.

VII. SKŁADANIE OFERT
Zamkniętą kopertę oznaczoną:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Pułaskiego 8 z siedzibą

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

OFERTA NA PRZETARG OFERT NA:

„Remont budynku przy ul. Pułaskiego 8 w Pruszkowie”

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.09.2018 r. godz. 11.00

Należy złożyć w siedzibie Zamawiającego /sekretariat pok. 25/ IIp.

Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2018 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2018 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 10.10.2018 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /cena 80,00 zł netto w wersji papierowej/ można odebrać w siedzibie zarządcy nieruchomości TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków, po złożeniu zamówienia (telefonicznie, faksem, osobiście) z 1-dniowym wyprzedzeniem – I piętro pok. 15 lub za zaliczeniem pocztowym.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej (do pobrania bezpłatnie): www.tbszm.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *