INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm. tekst jednolity. ( t. j. Dz. U z 2017 r. roku, poz.1579 z późniejszym zmianami) /TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie na dz. nr ew. 296 obr. 22”.

wybrano ofertę Wykonawcy:

MAKS – BUD
Firma Ogólnobudowlana
Krzysztof Grzywacz
ul. Anny Jagiellonki 7
05-800 Pruszków

Oferowana cena 3.747.081,38 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:Nr oferty

Nazwa siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA – 60

Liczba punktów
w kryterium
GWARANCJA – 40

RAZEM

1.

MAKS – BUD

Firma Ogólnobudowlana

Krzysztof Grzywacz

ul. Anny Jagiellonki 7

05-800 Pruszków

60

0

60

——————————————————————————————————————–

SIWZ!!!

Dokumentacja projektowa!!!

STWiOR!!!

Przedmiary robót!!!

Inforamcja uzupełniająca!!!

Inforamcja z otwarcia ofert!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

Tel. (22) 160-37-10

Fax (22) 160-37-35

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, którego przedmiotem jest:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Prusa

w Pruszkowie na dz. nr ew. 296 obr. 22”.

W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się Tomaszem Żmudą , tel. 22 160-37-31 wew. 131, w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Renatą Ostafin 22 160-37-30 lub Mieczysławem Paczką tel. 22 160-37-28

Podstawa prawna:

Art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

( t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późniejszym zmianami)

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV:

45 211000-9 – Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

1/ Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.1. Przygotowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, w tym zaopatrzenie w prąd

i wodę z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

3.1.2 Wykonanie prac: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz uwagami Zamawiającego, o których mowa poniżej.

3.1.3 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu prac,

3.1.4 Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Powierzchnia zabudowy 233,64 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań 452,79 m2

Ilość mieszkań 12

Kubatura 3887,21 m3

Budynki będą wyposażone w instalacje:

– elektryczną: oświetleniową, odgromową,
– wewnętrzną instalację telefoniczną, RTV,

– monitoringu,

– domofonową i dzwonkową,

– wodociągową,

– kanalizacyjną,

– ciepłej wody,

– centralnego ogrzewania z węzła cieplnego.

W ramach zadania do wybudowania są przyłącza infrastruktury technicznej:

– wody

– kanalizacji

– deszczowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania zawiera: dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączone do dokumentacji przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO do części opisowej dokumentacji, które należy uwzględnić przygotowując wycenę:

1.Dodatkowo należy wycenić:

– zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek,
(typ tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym),

– zakup i montaż uchwytów na flagi przed wejściem do klatki schodowej,

– zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej na klatkę schodową, aluminiowej, z drzwiami przesuwnymi,
zamykanej na klucz o wymiarach 100x 80 cm- szt. 1
(typ tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym),

– 5 kamer cyfrowych zamontowanych na zewnętrz budynku, 3 kamery cyfrowe zamontowane wewnątrz budynku – 2 MPX – 1 rejestrator 8 kanałowy wraz z montażem i monitorami.

Przygotowanie projektu rozmieszczenia kamer po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla w/w budynków po zakończeniu prac.

UWAGA!

– Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania urobku.

– Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Koszty przygotowania BIOZ ponosi Wykonawca.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia:
do 16 miesięcy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu licząc od dnia rozpoczęcia robót budowlanych.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.


b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

– posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 1.000.000 zł

Słownie: jeden milion złotych)

– posiadaniem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

wykonał w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane, oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym:

co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Każda przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 2.500.000 zł

d) dysponuje potencjałem technicznym:

1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz będącej członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa.

1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie kwalifikacje przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz będącej członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa.

– 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie sieci i instalacji

wod. – kan. c.o., wentylacji mechanicznej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz będącej członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa.

1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie drogownictwa posiadającą odpowiednie kwalifikacje przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz będącej członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa.

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:

1/ oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ,

2/ oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ,

3/ Informacje zawarte w oświadczeniu stanowiące załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1/ i 9.2/ niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

5/ Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu , to zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym w pkt 1.

6/ Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

7/ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

V. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów

1/ W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę minimum 1
.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych)

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za polisę.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,

o których mowa w pkt 1) – 2) , może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 zamówieniami (prawidłowo ukończonymi) odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Każda przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 2.500.000 zł

4) Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Uwaga:

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

5) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z wykazaniem kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. /załącznik nr 5 do SIWZ/

2/ Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów.

a) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

b) Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;

c) Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale.

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

e) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. 9.5.3/SIWZ.

3/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.5.3/:

1) ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2) ppkt 2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
(dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

5/ Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.5.3 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.5.4. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI. SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /załącznik nr 5b do SIWZ/.

2/ W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

3/ Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9. 1 i 9.2. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4/ W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.1/ , 9.5.3/ i 9.5.6/,9.5.7/,9.5.8/ SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5/ W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 9.5.1/, 9.5.3/ i 9.5.6/,9.5.7/,9.5.8/SIWZ które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VII. WADIUM

1/ Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:

50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy),

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3/ Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”
i oznaczyć:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Prusa

w Pruszkowie na dz. nr ew. 296 obr. 22”.

Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium może być również wnoszone w:

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych,

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami)

Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum.

VII. OCENA OFERT

W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się

niżej podanym kryterium i jego wagą:

1. cena – waga kryterium 60%

2. gwarancja – waga kryterium 40%

VIII. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

ZAMAWIAJĄCY:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Prusa

w Pruszkowie na dz. nr ew. 296 obr. 22”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.09.2018 r. godz. 11.00

NA ODWROCIE KOPERTY NALEŻY PODAĆ ADRES I NAZWĘ FIRMY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ.

Należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 25 – II p.

Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2018 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków (sala konferencyjna) – II p.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 22.10.2018 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /cena 120,00 netto w wersji papierowej/ można odebrać w siedzibie Zamawiającego po złożeniu zamówienia (telefonicznie, faksem, osobiście) z 1 dniowym wyprzedzenie, pok. 15 I p. lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której zamieszona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej (do pobrania bezpłatnie) www.tbszm.com.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

OGŁOSZENIE PRZEKAZANO DO PUBLIKACJI W BIULETYNIE URZĘDU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH W DNIU 21.08.2018 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *