RADA NADZORCZA SPÓŁKI

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

„ZIELEŃ MIEJSKA” Sp. z o.o.

z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9

05 – 800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160 37 10 / fax (22 ) 160 37 35

zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Zieleń Miejska” sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01. 2018 do 31.12.2018.

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Zieleń Miejska” – sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o prawidłowości , rzetelności , jasności przedstawionej sytuacji majątkowej , finansowej i wyniku finansowym Spółki.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją :

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018”

w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku do godziny 10˚˚

Oferta powinna zawierać :

dane oferenta wraz z podpisami osób działających w jego imieniu

aktualny odpis KRS lub innego rejestru

informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych

warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

wykazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm, w tym towarzystw budownictwa społecznego

proponowaną cenę netto ( uwzględniającą wszystkie koszty za realizację zamówienia )

3. Wymagany termin zakończenia badania do dnia 30.04.2019 r.

4. Informacji potrzebnych do przygotowania oferty udziela główna księgowa Iwona Stępień tel. (22)

160 37 23 e-mail: iwona.stepien@tbszm.com.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej Spółki

TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o.

Henryka Leczkowska

Uchwała Nr 7/2018

Rady Nadzorczej

Spółki TBS Zieleń Miejska” – sp. z o.o.

z dnia 3 października 2018r.

w sprawie : przyjęcia treści ogłoszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Na podstawie § 9 lit. „e” Regulaminu Rady Nadzorczej – Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” – sp. z o.o. zatwierdzonego uchwałą nr 13/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TBS „Zieleń Miejska” – sp. z o.o. z dnia 17 października 2006 roku, Rada Nadzorcza uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje treść ogłoszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki TBS „Zieleń Miejska” -sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej Spółki

TBS Zieleń Miejska” sp. z o.o.

Henryka Leczkowska